Acmhainní

Acmhainní

Is féidir na hacmhainní go léir sa chuid seo a íoslódáil agus is féidir le múinteoirí DICE iad a úsáid sa seomra ranga nó chun cur leis an eolas atá acu féin. 

DICE_Journeys
DICE_Connection_en
 • Conairí: Lámhleabhar do Mhúinteoirí chun Imirce agus Cearta Imirceacha a Iniúchadh sa Seomra Ranga Bunscoile
  Le Brighid Golden agus Aideen Roche
  Is acmhainn scoile uile é Conairí a phléann leis an imirce, cearta agus lánpháirtiú. Tá an lámhleabhar roinnte ina cheithre théama: Steiréitíopaí; Cultúr; Conairí; agus Cosaint. Tá na téamaí ceaptha lena gclúdach ceann i ndiaidh an chinn eile, chun deis a thabhairt do pháistí cur leis an méid a d’fhoghlaim siad sa téama roimhe sin.

Íoslódáil an leagan Béarla
Íoslódáil an leagan Gaeilge

 • Naisc Chóra, Trádáil Chóir: Acmhainn Teagaisc faoin Afraic
  Tionscadal comhoibríoch idir Institiúid Oideachais Marino agus Proudly Made in Africa (PMIA), le maoiniú ó Chúnamh Éireann, chun tacú le múinteoirí bunscoile i rang 5 agus 6 agus iad ag teagasc faoin domhan mór agus ag forbairt na saoránachta domhanda maidir le réimsí curaclaim mar OSIE agus OSPS. Déantar iniúchadh ann ar thopaicí amhail idirspleáchas agus domhandú, caidreamh trádála agus roghanna a dhéanann tomhaltóirí, i bhfriotal a thuigfidh páistí go héasca agus trí raon modheolaíochtaí gníomhacha, rannpháirteacha atá ceaptha lena chur ar a gcumas do pháistí meabhair a bhaint as saincheisteanna casta agus dul i ngleic leo. Scrúdaítear saincheisteanna trádála domhanda ann agus cuirtear chun cinn ann an meon i leith thíortha na hAfraice gur comhpháirtithe comhionanna trádála agus eacnamaíocha iad.
   

Íoslódáil an leagan Béarla
Íoslódáil an leagan Gaeilge

 • Acmhainní Teagaisc don Lucht Taistil
  Tá sé ina aidhm leis an Acmhainn don Lucht Taistil tuiscint níos doimhne a fhorbairt ar Chultúr agus Oidhreacht an Lucht Taistil agus meas níos mó a chothú ar na réimsí sin.
  Is í Annmarie Collins, múinteoir agus céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Institiúid Oideachais Marino a scríobh í. Tuigeann Annmarie óna taithí féin an ról ríthábhachtach a bhíonn ag múinteoirí maidir le dul i bhfeidhm ar shaol daoine óga agus tá súil aici go gcabhróidh an acmhainn seo le múinteoirí eile eispéiris oideachais idirchultúrtha, ionchuimsitheacha a chur ar fáil do gach dalta.

Íoslódáil an leagan Béarla

 • Athrú Saoil
  Tá deich gceacht san acmhainn seo faoin athrú aeráide, atá dírithe ar lucht na n-ardranganna sna bunscoileanna chun fiosrúchán, cruthaitheacht agus comhoibriú a spreagadh. Acmhainní traschuraclaim atá i gceist agus áirítear leo pleananna ceachta, gníomhaíochtaí, bileoga oibre, grianghraif, naisc ghréasáin agus go leor eile.

  Tionscnamh de chuid Trócaire agus an Lárionaid um Chearta an Duine agus Oideachas Saoránachta, Institiúid Oideachais DCU is ea é, arna fhoilsiú ag Education for a Just World.

Íoslódáil an leagan Béarla
Íoslódáil an leagan Gaeilge 

DICE_Journeys_irish
 • Conairí: Lámhleabhar do Mhúinteoirí chun Imirce agus Cearta Imirceacha a Iniúchadh sa Seomra Ranga Bunscoile
  Le Brighid Golden agus Aideen Roche
  Is acmhainn scoile uile é Conairí a phléann leis an imirce, cearta agus lánpháirtiú. Tá an lámhleabhar roinnte ina cheithre théama: Steiréitíopaí; Cultúr; Conairí; agus Cosaint. Tá na téamaí ceaptha lena gclúdach ceann i ndiaidh an chinn eile, chun deis a thabhairt do pháistí cur leis an méid a d’fhoghlaim siad sa téama roimhe sin.

Íoslódáil an leagan Béarla
Íoslódáil an leagan Gaeilge

 • Naisc Chóra, Trádáil Chóir: Acmhainn Teagaisc faoin Afraic
  Tionscadal comhoibríoch idir Institiúid Oideachais Marino agus Proudly Made in Africa (PMIA), le maoiniú ó Chúnamh Éireann, chun tacú le múinteoirí bunscoile i rang 5 agus 6 agus iad ag teagasc faoin domhan mór agus ag forbairt na saoránachta domhanda maidir le réimsí curaclaim mar OSIE agus OSPS. Déantar iniúchadh ann ar thopaicí amhail idirspleáchas agus domhandú, caidreamh trádála agus roghanna a dhéanann tomhaltóirí, i bhfriotal a thuigfidh páistí go héasca agus trí raon modheolaíochtaí gníomhacha, rannpháirteacha atá ceaptha lena chur ar a gcumas do pháistí meabhair a bhaint as saincheisteanna casta agus dul i ngleic leo. Scrúdaítear saincheisteanna trádála domhanda ann agus cuirtear chun cinn ann an meon i leith thíortha na hAfraice gur comhpháirtithe comhionanna trádála agus eacnamaíocha iad.
   

Íoslódáil an leagan Béarla
Íoslódáil an leagan Gaeilge

 • Athrú Saoil
  Tá deich gceacht san acmhainn seo faoin athrú aeráide, atá dírithe ar lucht na n-ardranganna sna bunscoileanna chun fiosrúchán, cruthaitheacht agus comhoibriú a spreagadh. Acmhainní traschuraclaim atá i gceist agus áirítear leo pleananna ceachta, gníomhaíochtaí, bileoga oibre, grianghraif, naisc ghréasáin agus go leor eile.

  Tionscnamh de chuid Trócaire agus an Lárionaid um Chearta an Duine agus Oideachas Saoránachta, Institiúid Oideachais DCU is ea é, arna fhoilsiú ag Education for a Just World.

Íoslódáil an leagan Béarla
Íoslódáil an leagan Gaeilge 

Content to be added soon.

 • Sraith Físeán ón Tionscadal DICE
  The “DICE Project Video Series” is a collection of 32 short videos introducing a variety of topics and experiences of Global Citizenship Education at primary level. Varying in length from 3-6 minutes the videos are presented by Students, Teacher Educators, Teachers and DICE supporters. The videos address key topics such as:
  Oideachas i gcomhair na hInbhuanaitheachta
  Pictiúrleabhair a Úsáid sa Seomra Ranga
  Ciorclaíocht a Iniúchadh
  An tAthrú Aeráide
  Ilteangachas
  Léann an Chomhionannais agus Litríocht na nÓg
  Acmhainní Teagaisc
  There is also a book reading by Rohit Dutta of Rowan Oberman’s book Farid’s Rickshaw Ride for use in classrooms.

  The video series is available on YouTube

  • .
 • Global Citizenship Education. Curious Teachers, Critical Classrooms.
  Edited by Brighid Golden
  Curious Teachers, Critical Classrooms is a text book for everything you need to know to teach global citizenship education (GCE) in primary schools. It is written in an accessible manner with an awareness of the busy timetables and schedules of student and classroom teachers alike. It includes chapters which explore a variety of justice issues to develop your knowledge and awareness around GCE topics, as well as chapters which will take you through a variety of common teaching methodologies. The book also includes a glossary of key terminology in this field, a variety of practical appendices with lesson ideas, and a resource directory.

   

  Íoslódáil an leagan Béarla
  Irish version coming in 2024.
Malcare WordPress Security